GRAFICUL / TEMATICA

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

Nr

Crt

UNITATEA DE CONŢINUT

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

 

 • Validarea situatiei scolare după încheierea sesiunii de  corigente

 • Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice din unitatea de învătământ

 • Validarea ofertei de discipline optionale pentru anul scolar 2016/2017

Raportul comisiei de examene

Resurse umane

ROFUIP

Optiunile elevilor/Scheme orare

 

Septembrie

2017

Director

Director adj.

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

 

 

 • Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea învătământului din L.P.S. Bacău in anul scolar 2016-2017

 • Aprobarea planul managerial annual, a tematicii C.P. şi a organigramei

 • Avizarea Regulamentul Intern al unităţii de învăţământ

 • Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar  PM / PSI

 • Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale:  Evaluare Nationala , admiterea în liceu ;

 • Activitatea educativă scolară si extrascolară (legislatia în vigoare)

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen

ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de diriginte

Programul activitătilor educative scolare si

extrascolare

Octombrie

2017

Director

Consilier educativ / C.Ş.E.

Responsabil P.M. şi P.S.I.

 

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor

 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

Noiembrie

2017

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

 

 • Apecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activitătii desfăsurate

 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV

 • Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

Programul CM

Programul activitătilor educative

 

Ianuarie

2018

Directori/Responsabili CM

CP

 

 • Validarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în semestrul I 2017-2018

 • Aprobarea planului managerial pe semestrul II

 

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul

PDI

Ianuarie

2018

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

 

 • Avizarea proiectului Planului de scolarizare

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

 

Februarie

2018

Director

Consiliul pentru curriculum

 

 • Adoptarea proiectului curricular pentru anul scolar 2017/2018

 • Pregătirea examenelor: Evaluarea Nationala

Oferta curriculară

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere.

Martie

2018

Consiliul pentru Curriculum

Director

Directori / Responsabili CM

 

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor

 • Analiza stării disciplinare

Raport CEAC

Programul pentru reducerea absenteismului si

a abandonului scolar

Aprilie

2018

CEAC

Comisia pt. monitorizarea

disciplinei scolare

 

 • Stabilirea programului de încheiere festivă a anului scolar 2011-2012

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

 

Mai

2018

Director/

Diriginti

V-XII

 

 • Ziua Invațătorului (5iunie)

 • Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situaţiei scolare anuale

 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7

 • Probleme organizatorice  Evaluare Nationala, admitere în liceu 2018, bacalaureat,corigente.

 

Situatiile prezentate de diriginti  la

sfârsitul semestrului al II-lea

Iunie

2018

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

Preşedinte,

Prof. dr. FURDU DRAGOŞ-IOAN