Discutat şi validat C.P. din data de 30.03.2018

                                                                              APROBAT în C.A. din data de 11.09.2019

MINISTERUL EDUCAŢIE NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU

STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 43, BACĂU

TELEFON/FAX:  0234/542844, 58153

E-mail: lpsbacau@yahoo.com

 

Nr. 1654/1/05.09.2017

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PRIVIND ACTIVITATEA ELEVILOR

Reactualizat conform O.M.E.N. nr.3027/08.01.2018

 

Elevii,în calitatea lor de  beneficiari direcți ai educației, au o serie de drepturi, cât si îndatoriri/obligații.

Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali învăţământul preuniversitar este centrat pe elev.

Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.

DREPTURILE ELEVILOR

 

 1. Drepturi educaţionale

 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:

 1. a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat;
 2. b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin

aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice;

 1. c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ;
 2. d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
 3. e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ;
 5. g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat;
 6. h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică;
 7. i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare
 8. j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
 9. k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
 10. l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
 11. m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.
 12. n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie
 13. o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile.
 14. p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi.
 15. q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;
 16. r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;
 17. s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
 18. t) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară;
 19. u) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
 20. v) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
 21. w) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
 22. x) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale
 23. y) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
 24. aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,

 1. cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2. dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;
 3. ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ.
 4. ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

 

 1. Drepturi de asociere şi de exprimare

 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:

 1. a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;
 2. b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;
 3. c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;
 4. d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;
 5. e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ;
 6. f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

 

 • Drepturi sociale

 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:

 1. a) dreptul de a beneficia de tarif redus pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.
 2. b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 3. c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament;
 4. d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă;
 5. e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme;
 6. f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa profesională”) ;
 7. g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale specialesă beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
 8. h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;
 9. i) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;
 10. j) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte;
 11. k) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;
 12. l) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat;
 13. m) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.
 14. n) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1), conform legii;

 

(2) În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):

 

 1. a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;
 2. b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;
 3. c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;
 4. d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii;
 5. e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
 6. f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii.

 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.

 

(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional.

 1. Alte drepturi

 

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii;
 2. b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
 4. d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor
 5. e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;

ÎNDATORIRILE/OBLIGAȚIILE  ELEVILOR

 

Elevii au următoarele îndatoriri:

 1. a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 2. b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
 3. c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar
 4. d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
 5. e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
 6. f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
 7. g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
 8. h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
 9. i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
 10. j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;
 11. k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
 12. l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
 13. m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
 14. n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ;
 15. o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
 16. p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;
 17. q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.
 18. r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
 19. s) elevii nu mai au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală.

 

INTERDICȚII

Este interzis elevilor:

 1. a) Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.

Sancţiuni:

– mustrare scrisă

– scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. b) Să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

Sancţiuni:

– la prima abatere : observație individuală și remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse;

– pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor, mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

 1. c) să deterioreze sau să distrugă manualele școlare primite gratuit

Sancțiuni:

– la prima abatere: observație individuală și înlocuirea manunalului deteriorat cu un exemplar nou;

– pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii manualului/manualelor, mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

 1. d) Să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;

Sancţiuni:

– mustrare scrisă

– scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. e) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

Sancţiuni:

-observație individuală

– mustrare scrisă și scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. f) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substante interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;

Sancţiuni:

 1. pentru fumat:

– prima abatere: observație individuală

– abateri repetate: mustrare scrisă şi nota scăzută la purtare prin consultarea consiliului de profesoei ai clasei

 1. pentru deţinerea sau consumarea de alcool:

– mustare scrisă

–  scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. pentru deţinerea, consumare, traficarea drogurilor:

– mustrare scrisă

– scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei- mutarea disciplinară la o clasă paralelă

– retragerea temporară a bursei de merit sau a celei sociale, dacă se aplică

 1. pentru practicarea jocurilor de noroc:

– mustrare scrisă

– notă scăzută la purtare cu 2-4 puncte;

– mutarea disciplinară la o clasă paralelă

– retragerea temporară a bursei de merit sau a celei sociale, dacă se aplică

 1. g) Să introducă si/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ.Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personalăsau a celorlalte persoanedin unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;

Sancţiuni:

– observație individuală

– mustrare scrisă

– scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. h) Să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţii de învăţământ;

Sancţiuni:

– observație individuală

– mustrare scrisă

– scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. i) să nu utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. În urma reglementărilor O.M.E.N. 3027/8.01.2018. elevii au obligaţia ca la începutul fiecărei ore de curs, telefonul trebuie depus în cutia specială, iar la sfârşitul orei, sub supravegherea profesorului, se ridică telefonul.

Sancţiuni:

– la prima abatere: observaţie individuală consemnată în caietul dirigintelui, informarea părinţilor;

– pentru abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. j) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă,

Sancţiuni:

– mustrare scrisă

– scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. k) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

Sancţiuni:

– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

– abateri repetate : mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei

 1. l) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei,

Sancţiuni:

– scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând până la mutarea disciplinară la o altă şcoală ;

 1. m) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

Sancţiuni:

– prima abatere: observație individuală;

– a doua abatere: mustrare scrisă, anunţarea părinţilor şi scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei;

 1. n) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;

Sancţiuni:

-observație individuală

– mustrare scrisă, scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând până la mutarea disciplinară la o altă şcoală ;

 1. o) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;

Sancţiuni:

-observație individuală

-anunţarea părinţilor şi scăderea notei la purtare după consultarea consiliului de profesori ai clasei, în funcție de gravitatea faptei.

 

CONDIȚII DE RIDICARE A SANCȚIUNII PENTRU ELEVI

 

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte.

 1. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
 2. Anularea, în condiţiile stabilite a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

 

SANCȚIUNI PRIVIND NEFRECVENTAREA ORELOR DE CURS

 

 1. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
 2. Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.

 

 

Director,

Prof. dr. Furdu Dragoș-Ioan